درباره ما

شرکت  زرطب فارمد در سـال 1396  با هدف پاسخگویی به نیازهای دارویـی کشور در ایران تاسیس گردید.

چشم انداز شرکت بر این است که با توجه به سیاست های کلان راهبردی و برنامـه های توسـعه خویش و با عنایت به تحلیل استراتژیـک بازار دارویـی ، در راستای تـحـقق اهـداف و ماموریت های نظام جمـهوری اسلامی ایـران ، با در اختیار داشتن تیم عـلمی قـوی و افراد متخصص، گـام های شایسـته ای را در جهت پاسخگویی به نیازهای دارویی کشور بردارد.

همچنین این شرکت قصد دارد تا از طریق تعامل سازنده با موسسات دانش بنیان فنـاوری های حـوزه دارو و سلامـت با به کارگیـری نیـروهای متخصص، سهمی در پیشرفت تولید و عـرضه دارویی کشور در راسـتای درمان و حمایت بیماران داشته باشد.

pharmaceutical Co